вторник, 9 септември 2014 г.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Видовете интерактивни методи са: беседа, презентация, мозъчна атака, разработка на изследователски проекти, изследване на случай, игрови методи, ролевите игри и симулациите.
   В  груповата работа чрез интерактивните методи учениците преживяват и персонализират понятието, те изследват преживяванията на другите около себе си, те споделят, съвместно търсят решение на проблема и придават значения. Стимулират се вниманието, знанието и паметта, като се акцентира на емоционалните състояния на ученика. Усвоеният материал се рамкира и правят контекста значим. Отговаряйки на въпроса “КАК” ученикът търси рамките за опита си, сравнява и противопоставя, оценява. Това е начин за развиване умения за критично мислене.
Интерактивни са методи, основани на едновременното получаване на знания, формирането на умения и изграждането на нагласи чрез поставянето на младите хора в ситуации, в които могат да взаимодействат и след това да ги обсъждат на основата на преживяното.
       Осъзнаването, че личностното развитие се базира на преживяване на емоции, на съпреживяване, комуникативност и разрешаване на проблем, налага да се възползваме от интерактивните методи в обучението по различните учебни дисциплини. Учениците са поставени в ситуация на постоянно обсъждане и изразяване на собствени мнения, идеи, становища. Постоянната им ангажираност в проблема, преживяването му, възможността за обратна връзка им позволява да градят стратегии за разрешаване, но и за поведение. Всеки ученик в групата разбира повече за себе си и изявява ценностите си. Той научава истини за живота.
     Методът на мозъчната атака се използва за стимулиране на творческата активност на учениците по дадена тема или въпрос. Работата се провежда с група ученици и включва: генериране на идеи, анализ на проблемна ситуация, оценка на идеи и генериране на контра идеи. Поощряват се шегите, репликите, непринудената обстановка. Учениците свободно изказват идеи или мнения без каквато и да било оценка или обсъждане на техните идеи или мнения.Публикуване на коментар