вторник, 14 септември 2010 г.

История на Африканската литература

Африканската литература датира от древни времена, един вид като нестопанска организация. Така е отразено от древни източници.
Това е едно историческо изследване и свързаните с него концепции за това как започва африканската куртура чрез своите писания.
Африканската литература е силно повлияна от американската.
Когато човек започва да ходи на земята, разработва система за записване на нещата които го заобикалят и ги тълкуват според своите възприятия.
Подобен начин на документиране може да е началото на носител, а такъв е литературата.
Не всички писмени материали могат да се разглеждат като литература. Става дума за тези които отразяват човешките, обществено – икономически отношения и др.
Африканската литература има своите корени от праисторическия период.
Египетските йероглифи са намерени около 3200 г. преди н.е.
До около 400.” АД за пример, е система за писане, които използват за символи, са били използвани за регистриране на някои неща, за които се е споменавало в историята. Въпреки това те не се считат за литература.
Най – ранните записи които се смятат за литература е египетската Книга на мъртвите, записани на
Papyrus на Ани в 250 г. преди н.е.
Много произведения като предания, митове, легенди са предавани вербално.
В Африка поради липсата на грамотност не е имало възможност да се създава литература.
Както споменах, исторически факти, митове, легенди, включително истории, драми, гатанки, песни, пословици и други литературни произведения
са предавани вербално от поколения
на поколения за забавление, дори и за образование с цел да се помни миналото на предците, подвига на народа, род и култура.
Основни фактори които оказват влияние за Африканската литература СА най – раните записи за строителни обекти и работа, които са открити в Египет.
В Африка, където анимизмът е практика от столетия, текстове на песни, разкази и стихове; въпреки че са незаписани, са предадени от поколение на поколение на вербален принцип.
Някои от историите са за животни.
Египет като произход на цивилизацията на континента, е силно повлиян от културата, религията и литературата на Африка.
Голяма част от Африканската литература придобива смисъл на такава след колонизирането й през 19 век.
Условията на живот и политически ситуации подготвиха пътя за развитието на литературни прозведения, като например тези, които са написани като реакции от робството.
Колонизацията оказва своето значение и влияние върху развитието на литературата, изкуството и културата. Значително място заемат реакциите срещу расизма и Африканската борба за свобода и независимост.
Значително място в Африканската литература е отношението към природата, как е създадена земята и първия човек.
Съвременната Египетска л
итературата представлява основен културен елемент в живота на страната. Египетски писатели и поети са сред първите, които въвели модерния стил в Арабската литература, и стиловете и елементите, които въвеждат, са широко разпространени в Близкия Изток.Първият съвременен египетски роман “Zaynab” от Мохамед Хюсеин Хайкал е публикуван през 1913 година, написан на египетски арабски език.Египетският романист Нагуиб Махфуз е първият арабски писател, който е спечелил Нобелова Награда за Литература.
Известни са египетските писателки Науал ел Саадауи, добре позната за феминистките си дейности, и Алифа Рифаат, която също пише за жените и традициите в Египет. Народната поезия (фолклор) е може би най-популярният литературен жанр в Египет, представен в творбите на Ахмед Фоуад Негм (Фагуми), Салах Джахеен и Абдел Рахман ел Абнуди.

ИЗВЕСТНИ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕВИЯ

Романи

  • Mzimu WA Watu WA кале "(Храмът на предците" от Мохамед Саид Abdulla (суахили)
  • Their Eyes Were Watching God by Zora Neale Hurston http://www.zoranealehurston.com/books/their_eyes_teaching_guide.html Очите им бяха Гледайки Бог, Зора Neale http://www.zoranealehurston.com/books/their_eyes_teaching_guide.html Hurston
  • Ethiopia Unbound: Studies in Race Emancipation,(1911) by Joseph Ephraim Casely-Hayford (also known as Ekra-Agiman) Етиопия неконсолидиран: Изследвания в надпреварата еманципация, (1911) с Джоузеф Ефрем Кейсли-Hayford (известен също като EKRA-Agiman)

Play Игра

Poem Стихотворение

  • Song of Iowino (1966) by Acholi Песен на Iowino (1966 г.) от Acholi

Drama Драма

Myth Мит

  • Yoruba Йоруба

Epic Епопея

  • Epic of Sundiata Epic на Сундята

Fable Басня

  • Kalila and Dimna (Muslim) Калила и Димна (мюсюлмани)

Stories Разкази

  • Chants and Hymns Песнопения и химни
  • Book of the Dead (Egyptian) Книга на мъртвите (египетски)

Speeches Изказвания

  • Things Fall Apart (1958) by Achebe Нещата се разпада (1958) от Ачебе

Narrative Разказ

Публикуване на коментар